Włoski ogólny

Cel kursu

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikowi przyswojenia słownictwa w języku włoskim na poziomie biegłości językowej A1-C2, związanego z życiem codziennym, z nastawieniem na płynne i skuteczne komunikowanie się z włoskojęzycznym rozmówcą. Przedstawiane w czasie kursu konstrukcje gramatyczne są niezbędne w życiu zawodowym i prywatnym. Po 25 godzinach kursu uczestnik będzie w stanie swobodnie porozumiewać się w języku włoskim w kontaktach prywatnych i zawodowych. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki szkoleniu WŁOSKI OGÓLNY prowadzonym w oparciu o materiały polskich i włoskich wydawnictw oraz multimedia. Znajomość konkretnego języka pozwala na swobodną komunikację z mieszkańcami danego kraju oraz niweluje koszty związane z zatrudnieniem tłumacza.

Cel edukacyjny

Uczestnik po odbyciu szkolenia posługuje się swobodnie językiem włoskim na poziomie A1-C2 (w zależności od poziomu kursanta, który zostanie zweryfikowany na pierwszych zajęciach). Poprawnie używa konstrukcji gramatycznych na wskazanym poziomie. Zdobył umiejętności porozumiewania się w typowych sytuacjach komunikacyjnych (towarzyskich i zawodowych). Umie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje w języku włoskim przy użyciu różnych źródeł i sposobów dla potrzeb codziennej komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym. Potrafi tworzyć spójne, logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać i uzasadniać swoje opinie, rozumieć różne wątki przekazu tekstów i wypowiedzi na poziomie A1-C2.


Ramowy program usługi

Kurs języka włoskiego na poziomie A1/C2:

 

Kurs prowadzony jest na poziomach zaawansowania od A1 do C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego .

Kurs poprzedzony jest testem poziomującym gwarantującym wybór odpowiedniego poziomu zajęć do uczestnika.

Zajęcia prowadzone są według programu przygotowującego do otrzymania międzynarodowych certyfikatów językowych. Opierają się na pracy z podręcznikiem i multimediami, kładąc nacisk na praktyczną naukę języka włoskiego.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Kursant posługuje się swobodnie językiem włoskim na poziomie biegłości językowej A1-C2 ( w zależności od poziomu języka kursanta, poddanego weryfikacji na pierwszych zajęciach).

Poprawnie używa konstrukcji gramatycznych i słownictwa na wskazanym poziomie. Potrafi redagować różne formy pisemne i jest w stanie porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych towarzyskich oraz zawodowych. Rozumie ze słuchu treści na poziomie biegłości językowej A1-C2.

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób chcących nauczyć się języka włoskiego od podstaw lub polepszyć jego znajomość w zakresie słownictwa ogólnego. Zajęcia odbywają się w grupie ale mogą mieć charakter indywidualny.