Francuski ogólny

Cel kursu:

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikowi przyswojenia słownictwa w języku francuskim na poziomie biegłości językowej A1-C2, związanego z życiem codziennym, z nastawieniem na płynne i skuteczne komunikowanie się z francuskojęzycznym rozmówcą. Przedstawiane w czasie kursu konstrukcje gramatyczne są niezbędne w życiu zawodowym i prywatnym. Po 25 godzinach kursu uczestnik będzie w stanie swobodnie porozumiewać się w języku francuskim w kontaktach prywatnych i zawodowych. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki szkoleniu FRANCUSKI OGÓLNY prowadzonym w oparciu o materiały polskich i francuskich wydawnictw oraz multimedia. Znajomość konkretnego języka pozwala na swobodną komunikację z mieszkańcami danego kraju oraz niweluje koszty związane z zatrudnieniem tłumacza.

Cel edukacyjny

Uczestnik po odbyciu szkolenia posługuje się swobodnie językiem francuskim na poziomie A1-C2 (w zależności od poziomu kursanta, który zostanie zweryfikowany na pierwszych zajęciach). Poprawnie używa konstrukcji gramatycznych na wskazanym poziomie. Zdobył umiejętności porozumiewania się w typowych sytuacjach komunikacyjnych (towarzyskich i zawodowych). Umie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje w języku francuskim przy użyciu różnych źródeł i sposobów dla potrzeb codziennej komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym. Potrafi tworzyć spójne, logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać i uzasadniać swoje opinie, rozumieć różne wątki przekazu tekstów i wypowiedzi na poziomie A1-C2.

Ramowy program usługi

Kurs języka francuskiego na poziomie A1/C2:

Kurs prowadzony jest na poziomach zaawansowania od A1 do C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kurs poprzedzony jest testem poziomującym gwarantującym wybór odpowiedniego poziomu zajęć do uczestnika.

Zajęcia prowadzone są według programu przygotowującego do otrzymania międzynarodowych certyfikatów językowych. Opierają się na pracy z podręcznikiem i multimediami, kładąc nacisk na praktyczną naukę języka francuskiego.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Kursant posługuje się swobodnie językiem francuskim na poziomie biegłości językowej A1-C2 ( w zależności od poziomu języka kursanta, poddanego weryfikacji na pierwszych zajęciach).

Poprawnie używa konstrukcji gramatycznych i słownictwa na wskazanym poziomie. Potrafi redagować różne formy pisemne i jest w stanie porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych towarzyskich oraz zawodowych. Rozumie ze słuchu treści na poziomie biegłości językowej A1-C2.

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób chcących nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub polepszyć jego znajomość w zakresie słownictwa ogólnego. Zajęcia odbywają się w grupie ale mogą mieć charakter indywidualny.